Odměna

 

 

ODMĚNA

Odměnu advokáta za právní služby upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s touto vyhláškou může být odměna sjednána smluvně nebo jako tzv. mimosmluvní odměna.

Odměna je obvykle stanovena vzájemnou dohodou advokáta a klienta před zahájením poskytování právních služeb v písemné smlouvě o právní pomoci. Při stanovení výše odměny je přihlíženo k potřebám a možnostem klienta i k jeho osobním a majetkovým poměrům. Výše odměny dále závisí na právní a časové náročnosti poskytovaných služeb, jejich rozsahu a obtížnosti případu. Na žádost klienta zpracujeme předpokládaný odhad počtu hodin právní pomoci.

Klienti hradí též účelně vynaložené hotové výdaje spojené s poskytnutou právní službou, zejména soudní a správní poplatky, kolky, náklady na znalecké posudky, geometrické plány, služby překladatele či tlumočníka, výpisy z registrů, opisy, kopie, cestovní náhrady, náhrady za promeškaný čas, případně též poštovní poplatky.

Smluvní odměna časová

Nejčastější způsob stanovení smluvní odměny. Klient hradí odměnu dle počtu  hodin poskytnuté právní pomoci (tj. hodinovou sazbu), a to za každou započatou čtvrthodinu, není-li dohodnuto jinak.

Smluvní odměna paušální

Odměna vhodná při pravidelně poskytovaných právních službách ve větším rozsahu. Odměna je sjednána jako pevná částka hrazená měsíčně, v níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb. V případě překročení počtu hodin v daném měsíci hradí klient pro tento účel sjednanou hodinovou sazbu. Paušální odměna se platí v plné výši i při nevyčerpání předpokládaného počtu hodin.

Smluvní odměna úkonová

Odměna sjednaná podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem v dané věci. Co se rozumí úkonem právní služby, stanoví advokátní tarif (např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby či odvolání, účast na jednání u soudu, sepis smlouvy, sepis právního rozboru).

Smluvní odměna jednorázová

Pevná a nepřekročitelná cena za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na její rozsah a časovou náročnost. Tento typ odměny je vhodný pro klienty, kteří potřebují jednorázovou právní pomoc, jako je sepsání smlouvy, založení obchodní společnosti či jednoduché právní poradenství.

Smluvní odměna podílová

Odměna podle výsledku věci, která je obvykle sjednána jako procentuální částka ze soudem přiznaného nároku. Může být sjednána samostatně nebo spolu s odměnou časovou.

Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu

Pokud není odměna s klientem dohodnuta smluvně, řídí se již zmíněnou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby určené dle tarifní hodnoty věci, a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.