Specializace

 

 

SPECIALIZACE

Advokátní kancelář JUDr. Marty Novákové poskytuje svým klientům jak komplexní právní poradenství, tak i úzce specializované právní služby. Kancelář se specializuje zejména na obchodní právo, právo společností a obchodní závazkové vztahy, právo občanské, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, vymáhání pohledávek, veřejné zakázky a zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

 

 • zakládání, změny a likvidace společností a družstev
 • zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy
 • vnitřní předpisy společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • změny právní formy společností, změny formy akcií
 • změny v orgánech
 • převody obchodních podílů, akcií, členských práv
 • zastupování klientů na valných hromadách
 • zajišťování zasedání představenstva a dozorčí rady
 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem, finančním úřadem a rejstříkovým soudem
 • právní audity společností (due diligence)
 • příprava a právní posouzení smluv
 • právní posouzení výhodnosti a rizik plynoucích ze smluvní dokumentace
 • právní posouzení již realizovaných obchodních transakcí
 • zajišťování závazků (zástavní právo, ručení, bankovní záruka aj.)
 • náhrada škody
 • ochrana před nekalou soutěží
 • vymáhání pohledávek z obchodně-závazkových vztahů
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím, vykonávacím a exekučním řízení
 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy
 • společné jmění manželů – vznik, změny, vypořádání
 • sousedské spory
 • věcná břemena, zástavní práva
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v dědickém řízení
 • příprava a právní posouzení smluv
 • půjčky, úvěrová dokumentace – sjednání, zajištění, vymáhání plnění
 • neplatnost smluv, odstoupení od smluv
 • vady zboží, reklamace
 • řešení sporů z občansko-právních vztahů
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím, vykonávacím a exekučním řízení
 • prověření původu nemovitosti před jejím převodem (due diligence)
 • převody nemovitostí včetně kompletního právního servisu
 • právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • příprava a právní posouzení smluv (kupní, darovací, směnná, nájemní, smlouva o dílo aj.)
 • úvěrová dokumentace
 • nájmy a podnájmy pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor
 • věcná břemena, zástavní práva
 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy k nemovitostem
 • nemovitosti ve společném jmění manželů
 • úschova kupní ceny
 • ověřování pravosti podpisů
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem či stavebním úřadem
 • zastupování klientů v soudním řízení
 • převody bytů (koupě, prodej, darování, směna, vypořádání spoluvlastnictví a SJM)
 • převody členství v bytovém družstvu
 • příprava a právní posouzení smluv
 • prohlášení vlastníka bytových jednotek
 • nájmy a podnájmy bytů a nebytových prostor
 • výpovědi nájmů a podnájmů, vyklizení
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo
 • věcná břemena, zástavní smlouvy
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem či stavebním úřadem
 • zastupování klientů v soudním řízení
 • příprava pracovních smluv a dohod
 • příprava organizačních a pracovních řádů, směrnic a vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • výpověď, okamžité rozvázání pracovního poměru, dohoda o ukončení pracovního poměru
 • poradenství v oblasti mezd a odměn, problematika odstupného
 • příprava dohod o hmotné odpovědnosti a odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • příprava dohod o prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance
 • náhrada škody vzniklé zaměstnavateli i zaměstnanci
 • konkurenční doložky
 • zastoupení klientů v soudním řízení
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • změna rozsahu společného jmění manželů a jeho vypořádání
 • příprava dokumentace a zastupování klientů v rozvodovém řízení
 • svěření dětí do péče
 • zajištění a vymáhání výživného
 • úprava styku rodičů a jiných příbuzných s nezletilými dětmi
 • určení a popření otcovství
 • směnečné právní poradenství – vystavení, převody a posuzování vymahatelnosti směnek
 • biankosměnky, příprava dohod o vyplňovacím právu směnečném
 • emise a převody akcií, změna formy akcií
 • zastupování klientů ve směnečném soudním řízení, vymáhání plnění ze směnek
 • zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • přihlášky pohledávek
 • vyjednávání s dlužníky i věřiteli
 • oddlužení
 • kompletní právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • sepis a právní posouzení smluv týkajících se nemovitostí (kupní, darovací, směnná, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o dílo a smlouva o výstavbě)
 • úvěrová dokumentace
 • převody nemovitostí
 • nájmy a podnájmy pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor
 • věcná břemena, zástavní práva
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem či stavebním úřadem
 • zastupování klientů ve sporech týkajících se nemovitostí
 • právní poradenství zadavatelům i uchazečům v oblasti veřejných zakázek
 • organizace zadávacích či jiných výběrových řízení
 • příprava zadávací a smluvní dokumentace
 • právní pomoc uchazečům při přípravě nabídek
 • právní pomoc zadavatelům při hodnocení nabídek
 • příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele
 • zastupování klientů při vyřizování námitek  
 • zastupování v řízení o přezkumu úkonů zadavatele u ÚOHS včetně soudního přezkumu
 • zastupování v soudních sporech před soudy všech stupňů
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • zastupování v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
 • právní posouzení nároků klientů a nároků protistrany
 • mimosoudní jednání, smír
 • příprava a sepis žalob a dalších podání
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování v řízeních před orgány státní správy a územní samosprávy
 • zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím
 • živnostenské právo včetně zastupování před živnostenskými úřady
 • daňové právo včetně zastupování před finančními orgány
 • katastrální právo včetně zastupování v katastrálním řízení
 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • stavební právo včetně zastupování před stavebním úřadem
 • veřejné zakázky včetně zastupování v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů vč. Nejvyššího správního soudu
 • správní žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, žaloby na ochranu proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů
 • právní posouzení práv a povinností věřitele i dlužníka
 • prověření majetku dlužníka v rámci veřejně dostupných zdrojů
 • sepis kvalifikované výzvy k úhradě dluhu 
 • mimosoudní jednání
 • sepis uznání dluhu, splátkového kalendáře, zástavní smlouvy, ručení, směnky apod.
 • sepis a podání žalob
 • zastoupení věřitele i dlužník v řízení před soudy a rozhodčími soudy
 • zastoupení věřitele i dlužníka v exekučním řízení